V neviditelných útrobách dělohy se dítě vyvíjí každou vteřinou a stále zjevněji mění ženu, dívku, v matku, prozařuje ji a přináší do její duše teplo lásky a jas soucitu. Je to velká moudrost života, že se dítě v ženském  těle usídlí v jeho středu, v oblasti mezi druhou a čtvrtou čakrou. Svadhištána, základová čakra, je sídlem ženství, emocionality, touhy po splynutí s druhými lidmi. Anáhata je srdeční čakra, jejíž energií je nepodmíněná láska, schopnost oběti pro druhé. Mateřství vzrůstající z těchto duševních sil přináší do třetí čakry novou bytost, v manipúře, jež je zodpovědná za naše sebevědomí a sebeprosazení, se utváří, formuje nová bytost, nové „já“. Zatím je bezpečně uloženo v ženině těle, ale i mysli: jestliže je hrdá na své mateřství, sebevědomě naplňuje poslání svého ženství, prozáří tato její jistota do duševních světů děťátka a ono nemá proč se strachovat zrození, bát o život, vzdávat inkarnaci, neboť cítí, že se vyvíjí v řádu a harmonii – a rozvíjí jako ono kosmické slunce v ženě  hvězdné kvality: novou (transformovanou) mysl a řeč (Merkur), smysl pro hlubokou lásku a krásu (Venuše), sílu a odhodlanost (Mars), moudrý nadhled (Jupiter), vědomí naplnění osudu a trvalé hodnoty (Saturn), důvěra v intuici, zákonitou cykličnost života (Luna).

Pohyb a rytmus

Všechno ve vesmíru se pohybuje, vše tepe v rytmech – rytmus je nejzákladnější projev života. Špatným životním stylem ztrácíme správný rytmus života a jsme tak vyloučeni z harmonie. Zmatené vědomí se chybně programuje na agresivitu nebo úzkost. Zrytmizováním se můžeme k souladu vracet, ať vědomým dýcháním, pohybem, pravidelným střídáním činností a dalšími zásadami duševní hygieny.
Jógové sestavy jsou zacíleny na navození rytmického souladu. Budoucí maminka, která provádí jógu, by neměla zapomínat, že jsou jí prospěšné nejen jednotlivé pozice (ásany), ale především jejich smysluplné seřazení.
Sestavy by měly být poskládány tak, aby v nich volně plynul rytmus předklonů, záklonů, úklonů, napětí a uvolnění, nádech a výdech, skrčení a protažení. Je vhodné naučit se alespoň dvě až tři jógové sestavy a věnovat jim čas pravidelně, nejlépe denně. Sestava k povzbuzení, nabití a spojení se slunečními kvalitami je známá a oblíbená Surjánamaskár neboli Pozdrav slunci. Sestava vylaďující obě poloviny těla, obě mozkové hemisféry a navozující klid a oddanost je Čandranamaskár neboli Pozdrav měsíci. Jsou to sestavy, které najdete v téměř každé učebnici jógy. Mohou je s úspěchem provádět i nastávající maminky a zajisté ocení jejich prospěch; a po šestinedělí se k jejich provádění budou rády vracet. Než se do nich pustíte, požádejte zkušenou cvičitelku/cvičitele, ať vám je předvede a spolu s ní/ním upravte některé pozice s ohledem na vaše fyzické možnosti. Oni vám také poradí, jak při nich správně dýchat.

Pozdrav slunci

Slunce je hvězda, která se zrodila, prochází vývojem, žije v obdobích relativního klidu, ale i prudkých změn, a poskytuje přitom světlo a teplo a jas ostatním planetám v její soustavě. Jak je to podobné s člověkem! Naše dítě v nás je naše slunce.
Známe mnoho sestav pozdravů slunci , nejznámější je tzv. rišikešský pozdrav slunci, který harmonicky spojuje sedm základních ásan, jež zrcadlově zopakujeme, takže v jednom cyklu každou pozici uděláme dvakrát. Podrobně je popsána např. v knize André Van Lysebetha Jóga. Sestava je založena na předklonech a záklonech, protahuje jak svalstvo hrudníku, krku a břicha, tak i předních stehenních svalů a  při předklonech protáhne záda, bedra a zadní svaly nohou. Při záklonu se nadechujeme, při předklonu vydechujeme. V těhotenství neprovádíme zádrže, proto  v zádržových pozicích prodechneme dvakrát.
Protože nelze dolehnout v sedmé pozici kobry na břicho, učiníme variantu, v níž zůstaneme se vyvěsíme na rukou. Sestavu provádíme několikrát za sebou, dokud je nám to příjemné a máme čas. Vede k aktivizaci celého organismu, proto se doporučuje ráno, jakmile jsme se protáhly například protažením páteře tzv. spinálním cvičením; nebo kdykoli během dne, když se cítíme unaveni a máme klidnou místnost, kde si lze lehnout.
Jakmile se sestavu naučíme a nemusíme přísně kontrolovat pohyby těla, přidáme si kladné slovní afirmace, jež vyslovujeme v duchu při provádění jednotlivých ásan (například: Sjednocuji se s tebou, slunce, Klaním se tvé síle, Směle vykračuji životem… atd.).

Měsíc je kosmické těleso, jehož nejmarkantnějším projevem je jeho nestálost; ve dvacetiosmidenních rytmech pozorujeme, jak měsíc ubývá a přibývá, jak se zaskví tajemně v úplňku nebo zmizí z nočního nebe v novu.
Souvislost měsíce s ženským tělem je známa odpradávna, jeho vliv je na ženu velmi mocný (a také na Matku-Zemi): měsíční cyklus je otištěn v menstruaci, vlivy měsíčních fází se projevují v psychice i v tělesném rozpoložení většiny žen. Deset lunárních měsíců přebývá lidský zárodek od početí k porodu v ženském těle.

Společnost a síla luny

Měsíc je kosmické těleso, jehož nejmarkantnějším projevem je jeho nestálost; ve dvacetiosmidenních rytmech pozorujeme, jak měsíc ubývá a přibývá, jak se zaskví tajemně v úplňku nebo zmizí z nočního nebe v novu.
Souvislost měsíce s ženským tělem je známa odpradávna, jeho vliv je na ženu velmi mocný (a také na Matku-Zemi): měsíční cyklus je otištěn v menstruaci, vlivy měsíčních fází se projevují v psychice i v tělesném rozpoložení většiny žen. Deset lunárních měsíců přebývá lidský zárodek od početí k porodu v ženském těle.
V moderní společnosti dochází sice k chvályhodnému zrovnoprávňování obou pohlaví, ale domnívám se, že někdy je s vaničkou vyléváno i dítě. Žena není muž a má jiné vnitřní ustrojení, jiné potřeby, prožitky a psychickou a fyzickou výbavu. Ať si to některé ženy těžko připouštějí, žena je prostě více lunární bytostí. Základnou její psychiky jsou mezilidské vztahy. Žena, která odmítá žít svou ženskou stránku, je v lidové řeči nazývána „mužatka“. V období těhotenství se lunární síly prosazují ať chceme nebo ne, žena je vnímavá ( i smyslově), přecitlivělá, ovlivnitelná, zjemní a odtahuje se od těžké činnosti, sebeprosazení se a agresivity (důvodem je úbytek železa v krvi, jev je to zákonitý, železo je marsický, válečný kov). Dravý boj ve společnosti o prosazení se, o udržení své pozice, ustavičné dokazování, že jsme výkonné, asertivní, kreativní, nebojácné – to odporuje jemnému předivu měsíčního svitu, který chce být vnímán a prožíván. Hájemství chápající rodiny, partnerského soužití je pro ženu v tomto životním období požehnáním. Nastávající maminka má v tomto čase potřebu více se stýkat se ženami, ať zkušenými a moudrými, tak i s vrstevnicemi, s nimiž může svůj stav sdílet. Je to velmi žádoucí.
Nemá-li nastávající matka možnost změnit stresující podmínky nebo ubíjející pracovní stereotyp, přesto na sobě může zapracovat, učí se neztotožňovat s prožíváním těchto situací. Centrum jejího vědomí by nyní mělo být v břichu.Vše ostatní je podružné, pomíjející, relativní. Veškerou sílu  vnímá z dělohy: děloha je planeta, kde vzniká nový život. Čakra svadhištána vyživuje dělohu právě měsíční silou citlivé ženskosti.

Pozdrav měsíci

Jógová sestava Pozdrav měsíci Čandranamaskár není tak známá jako Pozdrav slunci, mnohdy je v učebnicích jógy opomenuta. Pokládám to za nedostatek, neboť její jednoduchost a nenáročnost dává možnost provádět tuto sestavu každému. Není k ní třeba podložky, a dá se tak cvičit prakticky kdekoli. Učitelé jógy znají varianty této sestavy.
Mně se osvědčilo důsledné provádění každé jednotlivé pozice vždy zrcadlově ihned za sebou. Prakticky okamžitě po provedení celé řady tak lze již napoprvé zaznamenat psychické uvolnění, zklidnění. Kromě úvodního a závěrečného pozdravení jsou pozice zaměřené na protáhnutí bočních partií těla, těžiště je v úklonech, sestava vrcholí pozicí labutě, kdy si protáhneme celé tělo, páteř, kyčle, paže. Závěr patří k meditačním technikám: v sepnutých dlaních pozvedáme ze druhé čakry svadišthány nevědomé lunární obsahy a zvědomujeme je v oblasti bodu bindu v malém mozku, kde je prý uložen amrit, „nektar nesmrtelnosti“.
Pozdrav měsíci přináší po aktivním dni zklidnění, zharmonizování, propojení obou hemisfér, přivádí naši mysl k rozjímání. Navozuje klidný spánek a důvěrné spojení s vlastním nitrem, s dítětem v sobě. Provádíme vždy, když se cítíme „rozhození“a nevyrovnaní. Blahodárné účinky na oblast pánve a všech orgánů v břiše a podbřišku zjistí citlivá matka po pár dnech, uvolňuje kyčle, odblokovává páteř a napomáhá hlubšímu bráničnímu a hrudnímu dýchání. Dítě se, když žena sestavu provádí, kolíbá jako v srpečku měsíce jako v kolébce.

Jitka Stehlíková
Meduňka č. 7-9, 2006